Aydınlatma Metni

Bademli Mah. Eski Mudanya Cad. No: 75C/9 Mudanya/BURSA adresinde bulunan TOLGA POLAT ATIŞ POLİGONU ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Şirketimize aktarılan kişisel verileriniz korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi kullanan kişilerin dikkatine sunmaktadır.

Şirket, işbu KVKK kapsamında düzenlenmiş ve yayınlanmış bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketin gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

1. Tanımlar

Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel nitelikli kişisel veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri Sorumlusu;  “TOLGA POLAT ATIŞ POLİGONU ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Şirket olarak Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmekteyiz. Şirketimiz, başta kişisel verilerin korunması hakkında genel esasları belirleyen KVKK olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngören 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla veri toplamakta ve bu kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar dahilinde işlemektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz ve bursaatispoligonu.com adresli internet sitemiz veya herhangi bir kanaldan gerçekleştirilen hizmet faaliyetine yönelik olarak sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; Şirketimizin ilgili departmanları tarafından sizlerin rızası ve mevzuat hükümleri uyarınca işbu Aydınlatma Metni  kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ancak taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için de anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Şirketin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirketimize ait internet sitesi üzerinden hizmet alan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Şirketimiz ile herhangi bir hizmet veya başka bir sözleşme kapsamında işlem yapan kişilerin iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında yürütülebilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak, internet sitesi ve/veya diğer kanallardan hizmet alan alışveriş müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize hizmetlerimizle ilgili olarak öneriler sunabilmek, müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nin 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bu hususun düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi info@gunclubbademli.com adresine e-posta, ya da doğrudan Şirket yetkililerine verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhalde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Şirketimiz ile herhangi bir şekilde iletişime geçerek kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Bademli Mah. Eski Mudanya Cad. No: 75C/9 Mudanya/BURSA adresinde yer alan Şirketimize ait iş bu Aydınlatma Metni dahilinde KVKK’ye uygun olarak TOLGA POLAT ATIŞ POLİGONU ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerinizin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat etmiş olmaktasınız.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nin 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

TOLGA POLAT ATIŞ POLİGONU ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,

Bademli Mah. Eski Mudanya Cad. No: 75C/9 Mudanya/BURSA

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: 109855

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konuşma Başlat
Hoşgeldiniz,
Gün Club Bademli tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz..
Powered by